THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG, THIẾT BỊ THỰC PHẨM, THIẾT BỊ MỸ PHẨM, THIẾT BỊ NHŨ HOÁ CHÂN KHÔNG MINI

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG

day-gas-vo-boc-inox10301221.jpg
bep-dien-tu31103321.jpg
thiet-bi-co-dac-chan-khong12100021.jpg
thiet-bi-chung-cat-tinh-dau33301101.jpg
201133310.jpg
123121220.jpg
thiet-bi-dun-nong-dung-dich-thuc-pham03213323.jpg
thiet-bi-loc-thuc-pham03121012.jpg
thiet-bi-chung-cat-tinh-dau01022113.jpg
230033020.png
200220320.png
thiet-bi-tron-bot-thuc-pham33232023.jpg
thiet-bi-say-thang-hoa32112201.png
SỔ TAY  QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 1 (Handbook of chemical process and equipment one)

SỔ TAY QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 1 (Handbook of chemical process and equipment one)

tài liệu dùng cho Sinh viên làm đồ án QTTB và đồ án Kỹ thuật thực...

SỔ TAY  QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 02 (Handbook of chemical process and equipment two)

SỔ TAY QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 02 (Handbook of chemical process and equipment two)

Tài liệu dùng cho sinh viên làm đồ án KTQTTB

GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG- PHẦN 1

GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG- PHẦN 1

Tài liệu dành cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hóa Học

GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG- PHẦN 2

GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG- PHẦN 2

Tài liệu sử dung cho sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học

BẢNG SỐ LIỆU CÂN BẰNG LỎNG HƠI

BẢNG SỐ LIỆU CÂN BẰNG LỎNG HƠI

Tài liệu sử dụng cho Sinh viên làm đồ án chưng cất, bài tập chưng...

Biological Reaction Engineering - part 01

Biological Reaction Engineering - part 01

Tài liệu dùng cho Sinh viên học môn Kỹ thuật phản ứng

BẢNG RÂY TIÊU CHUẨN TYLER

BẢNG RÂY TIÊU CHUẨN TYLER

Tài liệu sử dụng cho sinh viên học cơ học vật liệu rời

Biological Reaction Engineering - part 02

Biological Reaction Engineering - part 02

Tài liệu dùng cho Sinh Viên học môn Kỹ thuật phản ứng

TÍNH HIỆU SUẤT SÀNG

TÍNH HIỆU SUẤT SÀNG

Tài liệu tham khảo sử dụng cho sinh viên học môn Cơ học vật liệu...

GIÁO TRÌNH CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI- TẬP 3

GIÁO TRÌNH CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI- TẬP 3

Giáo trình sử dụng cho Sinh viên học ngành: Công nghệ hóa học, công...

THIẾT BỊ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG-HUFI

THIẾT BỊ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG-HUFI

Tiểu luận Thiết bị cô đặc chân không- trường Đại học Công...

BÀI GIẢNG THIẾT BỊ CÔ ĐẶC- TS.TRẦN MINH TÂN

BÀI GIẢNG THIẾT BỊ CÔ ĐẶC- TS.TRẦN MINH TÂN

Bài giảng thiết bị cô đặc sử dụng cho sinh viên tham khảo

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIÊT KẾ NHÀ MÁY HÓA CHẤT THỰC PHẨM-Trần Thế Truyền

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIÊT KẾ NHÀ MÁY HÓA CHẤT THỰC PHẨM-Trần Thế Truyền

Tài liệu sử dụng cho Sinh viên ngành: Công nghệ hóa học, Công nghệ...

BẢNG THÔNG SỐ HÓA LÝ NƯỚC-RƯỢU-ACID ACETIC

BẢNG THÔNG SỐ HÓA LÝ NƯỚC-RƯỢU-ACID ACETIC

Dùng tra thông số hóa lý RƯỢU-ACID ACETIC

HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG DUNG DỊCH THỰC PHẨM

HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG DUNG DỊCH THỰC PHẨM

HỆ THỐNG CÔ ĐẶC DUNG DỊCH SỬ DỤNG BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VÒNG NƯ...

GIÁO TRÌNH TRUYỀN NHIỆT VÀ CHUYỂN KHỐI -DHBKHN

GIÁO TRÌNH TRUYỀN NHIỆT VÀ CHUYỂN KHỐI -DHBKHN

tài liệu sử dụng cho sinh viên học QTTB và đồ án Kỹ thuật QTTB,...

BỐ CỤC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

BỐ CỤC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

Biểu mẫu dùng cho Sinh Viên HUFI

BIỂU MẪU GIAO ĐỒ ÁN KT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

BIỂU MẪU GIAO ĐỒ ÁN KT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

Biểu mẫu dùng cho sinh viên HUFI

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QTTB

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QTTB

Biểu mẫu dùng cho Sinh Viên HUFI

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

Dùng cho Sinh viên làm đồ án kỹ thuật QT&TB

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BÁO CÁO ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QT&TB

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BÁO CÁO ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QT&TB

Dùng cho sinh viên làm đồ án Kỹ thuật QT&TB

BẢNG PHỤ LỤC TÍNH TOÁN ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH &THIẾT BỊ

BẢNG PHỤ LỤC TÍNH TOÁN ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH &THIẾT BỊ

BIỂU MẪU DÙNG CHO SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH & THIẾT...

BỐ CỤC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

BỐ CỤC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Biểu mẫu dùng cho Sinh viên làm đồ án chuyên ngành Công nghệ kỹ...

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ

Tài liệu dùng cho Sinh viên làm đồ án Kỹ Thuật QTTB

TÍNH KINH TẾ - ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

TÍNH KINH TẾ - ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

Tài liệu dùng cho Sinh viên làm đồ án Kỹ thuật QT&TB

BỐ CỤC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

BỐ CỤC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tài liệu sử dụng cho sinh viên làm đồ án chuyên ngành Công nghệ...

THIẾT BỊ NỒI ĐUN ĐÁY THÁP CHƯNG CẤT

THIẾT BỊ NỒI ĐUN ĐÁY THÁP CHƯNG CẤT

Tài liệu dùng cho Sinh Viên thực hiện đồ án Kỹ thuật QTTB và đồ...

CÂU HỎI PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN CÔ ĐẶC DUNG DỊCH

CÂU HỎI PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN CÔ ĐẶC DUNG DỊCH

TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH & THIẾT...

Video